Ngoài ra, quy chế thi sửa đổi còn có một số thay đổi chủ yếu về mặt
kỹ thuật khác của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các
nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi mọi năm vào trong quy chế để tính thống
nhất thực hiện cao hơn trong quá trình tổ chức thi.